BOZ METAL  ALÜMİNYUM VE İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”

Aydınlatma Metni

 

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Boz Metal Alüminyum Ve İnşaat  Malzemesi Sanayi Ticaret Anonim Şirketi: Tuna Mah. 5615/7 Sk. No: 2 F/0 Bornova/İZMİR TÜRKİYE adresinde mukim Boz Metal Alüminyum Ve İnşaat  Malzemesi Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ni,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca muhatap, üye, bağışçı, bursiyer, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, hibe alan, ödül alan, desteklenen, işe başvuran, Fark Yaratan, yarışmacı, program ortağı ve/veya şirket çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Boz Metal Alüminyum Ve İnşaat  Malzemesi Sanayi Ticaret Anonim Şirketi  tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

* Satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için kullandığı çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi,

* Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

* Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması,

* Şirket’in ürün ve hizmetlerine ilişkin varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi,

* Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

* İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,

* Şirket giriş-çıkışlarının kontrolünün gerçekleştirilmesi ve ortak kullanım alanlarının güvenliğinin sağlanması,

* Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması,

* İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

* Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

* Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f) İlgili kişi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.Kişisel verileriniz, Boz Metal Alüminyum Ve İnşaat  Malzemesi Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin hizmetlerine yönelik KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

 

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde,  Boz Metal Alüminyum Ve İnşaat  Malzemesi Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, ticari ilişkide bulunulan, Boz Metal Alüminyum Ve İnşaat  Malzemesi Sanayi Ticaret Anonim Şirketi çalışanları, Boz Metal Alüminyum Ve İnşaat  Malzemesi Sanayi Ticaret Anonim Şirketi  yönetimi/güvenlik birimi/insan kaynakları birimi, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz  Boz Metal Alüminyum Ve İnşaat  Malzemesi Sanayi Ticaret Anonim Şirketi  tarafından, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:

  • İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.
  • İlgili kişi tarafından web sitesi üzerinden elektronik ortamda istenilen bilgiler doldurularak

gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Boz Metal Alüminyum Ve İnşaat  Malzemesi Sanayi Ticaret Anonim Şirketi  faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

 

Kişisel Veri Sahibinin Haklarınin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili  yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerinizi tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Tuna Mah. 5615/7 Sk. No: 2 F/0 Bornova/İZMİR TÜRKİYE adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

Yukarıda bulunan aydınlatma metnini; okudum, anladım ve açık rızam ile onaylıyorum.